Podklady:

ocenění dle vyhlášky (znalecký posudek)

 • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce) a musí souhlasit se skutečným stavem – nutný vždy
 • snímek (kopie) katastrální mapy v souladu se stavem v KN – nutný vždy, (ne starší 1 rok)
 • aktuální informace o oceňovaných nemovitostech
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby apod.)
 • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
 • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
 • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů – pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
 • doklady omezující vlastnická práva – smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
 • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, v případě b.j. prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem budovy a bytu včetně výkresové části obsahující výkresy jednotlivých podlaží domu)předchozí znalecké posudky
 • u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného), o velikosti pronajaté plochy, o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka), náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena), roční částku zaplaceného pojistného

Výše uvedené podklady ke znaleckému posudku jsou pouze orientační a mohou se lišit podle způsobů ocenění nemovitostí.  Doplnění podkladů je nutno konzultovat se znalcem.  Nabízím, v případě požadavku, zajištění podkladů z katastrálního úřadu (Výpis z katastru nemovitostí a kopii z katastrální mapy).

tržní ocenění (odhad nemovitosti)

Stavební pozemek

Základní podklady

 • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší 3 měsíce, na kterém údaje souhlasí se skutečným stavem
 • Kopie snímku z katastrální mapy ne starší 1 rok, údaje na snímku musí být v souladu se stavem dle výpisu z KN
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán pro zaměření pozemků v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (pozemky, vznikly rozdělením nebo sloučením a tyto změny nejsou ještě zakresleny v katastrální mapě)
 • Nabývací tituly k nemovitostem s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí – kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.

Další podklady

 • Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, územní rozhodnutí nebo zařazení pozemku do zóny výstavby doložené schváleným územním plánem
 • Nájemní smlouva, pokud je pozemek pronajímán
 • Pokud je v části C listu vlastnictví vyznačeno věcné břemeno, zástavní smlouva nebo jiné omezení, je třeba doložit příslušnou listinu (smlouvu), kterou bylo věcné břemeno, zástavní smlouva či jiné omezení zřízeno
 • Veškeré existující odhady které jsou k dispozici
 • Informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize…)

dokončená, zkolaudovaná nemovitost (RD, byt, bytový dům, chata, garáž, hala, apod.)

Základní podklady

 • Výpis z katastru nemovitostí, na kterém údaje souhlasí se skutečným stavem
 • Snímek z katastrální mapy, údaje na snímku musí být v souladu se stavem dle výpisu z KN
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (nemovitost byla dokončena, zkolaudována, dosud nebyla vložena do katastru nemovitostí)
 • Nabývací tituly k nemovitostem – kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.

Další podklady

 • U výnosových nemovitostí, jsou-li aktuálně pronajímány – nájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části, pojistné smlouvy na nemovitosti – pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod., doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok, doklad o provozních nákladech, doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti, seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením jejich stáří.
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby předaná stavebníkem ke kolaudačnímu řízení nebo pro stavební povolení. Pokud není k dispozici, nemovitost zaměřím sám na místě.
 • Kolaudační rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci (pokud se kolaudační rozhodnutí nedochovalo, je třeba zajistit jiné doklady o stáří nemovitosti), ohlášení stavebnímu úřadu u staveb, kde byla provedena modernizace nebo opravy, které podléhaly pouze ohlášení, nebo souhlas s užíváním stavby.
 • Pokud je předmětem ocenění dům s jednotkami nebo jednotka dle zákona 72/1994 Sb. a jedná – li se o první převod, pak smlouva o výstavbě nebo prohlášení vlastníka.

rozestavěná nemovitost (RD, byt, bytový dům, chata, garáž, hala, apod.)

Základní podklady

 • Výpis z katastru nemovitostí, na kterém údaje souhlasí se skutečným stavem
 • Snímek z katastrální mapy, údaje na snímku musí být v souladu se stavem dle výpisu z KN
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (rozestavěná stavba dosud nezapsaná v katastru nemovitostí)
 • Nabývací tituly k nemovitostem – kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.

Další podklady

 • Stavební povolení s doložkou o nabytí právní moci nebo jiný odpovídající doklad o tom, že stavba je budována legálně. Jsou – li prováděny stavební úpravy na ohlášení, pak kopii ohlášení stavebnímu úřadu
 • Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby, příp. smlouva o smlouvě budoucí na dodávku stavby,  návrh smlouvy o dílo předložený jako součást cenové nabídky. Smlouvu o dílo není nutno požadovat, pokud ji klient nebude uzavírat (výstavba nebo rekonstrukce svépomocí)
 • Sestavení rozpočtových nákladů
 • Stavební část projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s razítkem příslušného stavebního úřadu. U nemovitostí většího rozsahu je vhodné dokumentaci předat odhadci po dohodě při místním šetření
 • Smlouva o poskytnutí investiční dotace na výstavbu/rekonstrukci nájemních bytů v obci pokud je předmětem ocenění budoucí stavba obecního nájemního domu za využití státní dotace
 • Nájemní smlouva uzavřená na dobu delší než do udělení souhlasu s užíváním stavby a smlouva o smlouvě budoucí kupní v případě výstavby na obecním pozemku.
 • Pokud je předmětem ocenění dům s jednotkami nebo jednotka dle zákona 72/1994 Sb., pak smlouva o výstavbě nebo prohlášení vlastníka

Výše uvedené podklady k tržnímu ocenění (odhadu) jsou pouze orientační a mohou se lišit podle způsobů použitých metod odhadu tržní ceny nemovitostí.  Doplnění podkladů je nutno konzultovat se znalcem.  Nabízím, v případě požadavku, zajištění podkladů z katastrálního úřadu (Výpis z katastru nemovitostí a kopii z katastrální mapy).