Odkazy:

Na níže uvedených stránkách můžete najít užitečné informace:

Ceny se stanovují podle podle prodejnosti, kdy se určuje obvyklá neboli tržní cena nemovitosti nebo podle vyhlášky Ministerstva financí ČR (oceňování podle cenového předpisu)a to v těchto případech:

  • při úvěrovém řízení; jedná se o oceňování pro potřebu peněžního ústavu, kde peněžní ústav vyžaduje zástavu nemovitostí. V současné době každý peněžní  ústav – banka, má seznam smluvních znalců, kteří mohou ocenění pro zástavu provést podle stanovené metodiky. Jsou i případy, kdy se respektuje do určité výše ceny nemovitosti i jiný znalec. Ocenění se provádí v ceně obvyklé a lze ocenit i stavby nedokončené vč. ceny budoucí dle projektové dokumentace tvořící součást stavebního povolení, tedy potvrzené stavebním úřadem. Peněžní ústavy při tom zpravidla půjčují jen do 60-80% z ceny zjištěné při ocenění
  • při ocenění pro účely daru mezi občany zařazených ve III. kategorii dle zák. o dani dědické; tedy s darovací smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) podle vyhlášky MF ČR pro stanovení ceny darované nemovitosti a pro potřebu finančního úřadu ke stanovení výše daně darovací,
  • při ocenění pro účely daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti; tedy s kupní smlouvou se zpracovává znalecký posudek pro potřebu Finančního úřadu a ke stanovení výše daně z převodu nemovitosti. Zde se posuzuje výše ceny nemovitosti podle kupní smlouvy a podle ceny ze znaleckého  posudku zpracovaného podle vyhlášky MF ČR. Daň z převodu nemovitostí je vypočtena z ceny, která je z těchto dvou cen vyšší
  • při ocenění pro účely dědického řízení; znalecký posudek příp. odhad vyžaduje soudní komisař, který dědictví vyřizuje z pověření Okresního soudu. U dědického řízení se provádí ocenění dle vyhlášky MF ČR a stanovuje se návrh ceny obvyklé, která vychází z porovnání s jinými prodanými nebo nabízenými nemovitostmi. Návrh ceny obvyklé se zpracovává pro účely přiměřeného vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Stav nemovitosti a použitá vyhláška MF ČR musí být respektovány k datu úmrtí. Znalecký posudek příp. odhad v tomto případě opatřují dědicové.

Oceňování břemen je problematikou, která je řešena současně s oceněním nebo odhadem nemovitosti.

Nejčastější věcná břemena jsou:

– věcné břemeno podle listiny, cesty, chůze, jízdy, oprav a údržby, vedení, zřízení plotu, zdi, štítové zdi, spoluužívání, braní vody, dolování, bytu, výměnku, užívání, požívání.